Usage Statistics for www.aalt.at

Summary Period: May 2015
Generated 01-Jun-2015 04:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 14275
Total Files 11909
Total Pages 12301
Total Visits 2869
Total KBytes 287012
Total Unique Sites 678
Total Unique URLs 173
Total Unique Referrers 2116
Total Unique User Agents 477
. Avg Max
Hits per Hour 19 334
Hits per Day 460 851
Files per Day 384 761
Pages per Day 396 781
Sites per Day 21 64
Visits per Day 92 153
KBytes per Day 9258 20774
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.43% 11909
Code 206 - Partial Content 1.13% 161
Code 301 - Moved Permanently 1.53% 218
Code 302 - Found 7.52% 1074
Code 304 - Not Modified 0.67% 96
Code 403 - Forbidden 0.18% 25
Code 404 - Not Found 5.55% 792

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 604 4.23% 442 3.71% 451 3.67% 143 4.98% 42 6.19% 12583 4.38%
2 308 2.16% 272 2.28% 277 2.25% 123 4.29% 52 7.67% 4885 1.70%
3 207 1.45% 176 1.48% 192 1.56% 83 2.89% 29 4.28% 1801 0.63%
4 840 5.88% 609 5.11% 718 5.84% 115 4.01% 29 4.28% 16531 5.76%
5 793 5.56% 761 6.39% 781 6.35% 149 5.19% 31 4.57% 8025 2.80%
6 577 4.04% 374 3.14% 440 3.58% 153 5.33% 37 5.46% 14365 5.00%
7 274 1.92% 241 2.02% 259 2.11% 119 4.15% 64 9.44% 4570 1.59%
8 766 5.37% 630 5.29% 636 5.17% 120 4.18% 52 7.67% 16628 5.79%
9 851 5.96% 756 6.35% 761 6.19% 116 4.04% 59 8.70% 13541 4.72%
10 581 4.07% 506 4.25% 484 3.93% 70 2.44% 37 5.46% 13123 4.57%
11 563 3.94% 475 3.99% 450 3.66% 60 2.09% 40 5.90% 13080 4.56%
12 550 3.85% 502 4.22% 543 4.41% 102 3.56% 45 6.64% 12541 4.37%
13 523 3.66% 437 3.67% 460 3.74% 97 3.38% 51 7.52% 7594 2.65%
14 473 3.31% 445 3.74% 436 3.54% 93 3.24% 46 6.78% 9719 3.39%
15 401 2.81% 371 3.12% 387 3.15% 92 3.21% 43 6.34% 4400 1.53%
16 516 3.61% 492 4.13% 470 3.82% 87 3.03% 46 6.78% 14184 4.94%
17 447 3.13% 373 3.13% 380 3.09% 67 2.34% 47 6.93% 8946 3.12%
18 669 4.69% 523 4.39% 661 5.37% 138 4.81% 62 9.14% 13510 4.71%
19 463 3.24% 437 3.67% 453 3.68% 122 4.25% 44 6.49% 2980 1.04%
20 278 1.95% 244 2.05% 252 2.05% 78 2.72% 36 5.31% 1916 0.67%
21 321 2.25% 294 2.47% 312 2.54% 95 3.31% 32 4.72% 3380 1.18%
22 381 2.67% 294 2.47% 281 2.28% 78 2.72% 39 5.75% 7258 2.53%
23 524 3.67% 447 3.75% 380 3.09% 80 2.79% 30 4.42% 16686 5.81%
24 714 5.00% 475 3.99% 498 4.05% 78 2.72% 37 5.46% 20774 7.24%
25 251 1.76% 214 1.80% 237 1.93% 99 3.45% 52 7.67% 3308 1.15%
26 156 1.09% 131 1.10% 141 1.15% 81 2.82% 32 4.72% 1208 0.42%
27 157 1.10% 147 1.23% 151 1.23% 70 2.44% 33 4.87% 5465 1.90%
28 428 3.00% 352 2.96% 340 2.76% 41 1.43% 24 3.54% 18316 6.38%
29 51 0.36% 41 0.34% 48 0.39% 32 1.12% 23 3.39% 550 0.19%
30 415 2.91% 327 2.75% 292 2.37% 61 2.13% 28 4.13% 12155 4.24%
31 193 1.35% 121 1.02% 130 1.06% 53 1.85% 50 7.37% 2991 1.04%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 527 3.69% 13 422 3.54% 14 447 3.63% 235 7297 2.54%
1 16 508 3.56% 13 420 3.53% 13 406 3.30% 338 10482 3.65%
2 19 614 4.30% 13 411 3.45% 18 579 4.71% 570 17676 6.16%
3 14 464 3.25% 13 423 3.55% 13 406 3.30% 282 8748 3.05%
4 20 650 4.55% 15 472 3.96% 17 557 4.53% 661 20496 7.14%
5 15 467 3.27% 12 373 3.13% 12 391 3.18% 237 7332 2.55%
6 21 651 4.56% 19 614 5.16% 20 630 5.12% 178 5522 1.92%
7 24 752 5.27% 18 570 4.79% 18 559 4.54% 454 14087 4.91%
8 18 567 3.97% 13 427 3.59% 14 441 3.59% 285 8846 3.08%
9 22 700 4.90% 21 662 5.56% 20 647 5.26% 330 10243 3.57%
10 27 850 5.95% 21 661 5.55% 22 690 5.61% 756 23428 8.16%
11 23 714 5.00% 20 626 5.26% 20 642 5.22% 259 8038 2.80%
12 16 503 3.52% 13 413 3.47% 13 428 3.48% 333 10320 3.60%
13 13 403 2.82% 11 364 3.06% 12 376 3.06% 218 6752 2.35%
14 22 709 4.97% 17 554 4.65% 17 545 4.43% 553 17154 5.98%
15 18 578 4.05% 15 478 4.01% 15 487 3.96% 401 12431 4.33%
16 16 520 3.64% 15 487 4.09% 14 438 3.56% 509 15764 5.49%
17 18 564 3.95% 15 494 4.15% 16 506 4.11% 443 13745 4.79%
18 13 420 2.94% 12 382 3.21% 12 393 3.19% 251 7787 2.71%
19 17 541 3.79% 14 441 3.70% 15 488 3.97% 323 10007 3.49%
20 26 817 5.72% 23 743 6.24% 25 792 6.44% 420 13022 4.54%
21 17 545 3.82% 14 452 3.80% 14 460 3.74% 340 10549 3.68%
22 12 391 2.74% 11 351 2.95% 11 368 2.99% 170 5281 1.84%
23 26 820 5.74% 21 669 5.62% 20 625 5.08% 710 22007 7.67%

Top 30 of 173 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5584 39.12% 55499 19.34% /stats/
2 2897 20.29% 3480 1.21% /
3 413 2.89% 43894 15.29% /stats/usage_201505.html
4 167 1.17% 1255 0.44% /gallery/
5 115 0.81% 13976 4.87% /stats/usage_201408.html
6 111 0.78% 238 0.08% /test/
7 101 0.71% 12714 4.43% /stats/usage_201504.html
8 82 0.57% 9731 3.39% /stats/usage_201409.html
9 81 0.57% 10261 3.58% /stats/usage_201503.html
10 65 0.46% 7875 2.74% /stats/usage_201501.html
11 57 0.40% 173 0.06% /test/zimplit.php
12 56 0.39% 6731 2.35% /stats/usage_201502.html
13 56 0.39% 2 0.00% /test/alt.html
14 55 0.39% 28 0.01% /testshop/
15 52 0.36% 0 0.00% /test/security.php
16 50 0.35% 6220 2.17% /stats/usage_201412.html
17 49 0.34% 6208 2.16% /stats/usage_201410.html
18 48 0.34% 5643 1.97% /stats/usage_201406.html
19 48 0.34% 5840 2.03% /stats/usage_201407.html
20 47 0.33% 5940 2.07% /stats/usage_201411.html
21 44 0.31% 30 0.01% /test/Z-files/
22 44 0.31% 38 0.01% /test/Z-scripts/
23 44 0.31% 4 0.00% /test/Zsettings.js
24 41 0.29% 90 0.03% /stats/hourly_usage_201406.png
25 40 0.28% 213 0.07% /stats/ctry_usage_201406.png
26 40 0.28% 158 0.06% /stats/daily_usage_201406.png
27 40 0.28% 27 0.01% /test/Z-pictures/
28 39 0.27% 159 0.06% /stats/daily_usage_201407.png
29 39 0.27% 109 0.04% /stats/usage.png
30 37 0.26% 196 0.07% /stats/ctry_usage_201407.png

Top 10 of 173 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5584 39.12% 55499 19.34% /stats/
2 413 2.89% 43894 15.29% /stats/usage_201505.html
3 115 0.81% 13976 4.87% /stats/usage_201408.html
4 101 0.71% 12714 4.43% /stats/usage_201504.html
5 81 0.57% 10261 3.58% /stats/usage_201503.html
6 82 0.57% 9731 3.39% /stats/usage_201409.html
7 65 0.46% 7875 2.74% /stats/usage_201501.html
8 56 0.39% 6731 2.35% /stats/usage_201502.html
9 50 0.35% 6220 2.17% /stats/usage_201412.html
10 49 0.34% 6208 2.16% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5584 39.12% 1450 53.68% /stats/
2 2897 20.29% 768 28.43% /
3 413 2.89% 119 4.41% /stats/usage_201505.html
4 167 1.17% 34 1.26% /gallery/
5 111 0.78% 31 1.15% /test/
6 28 0.20% 28 1.04% /stats/usage_201310.html\r
7 82 0.57% 26 0.96% /stats/usage_201409.html
8 101 0.71% 19 0.70% /stats/usage_201504.html
9 115 0.81% 18 0.67% /stats/usage_201408.html
10 44 0.31% 16 0.59% /test/Z-files/

Top 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5584 39.12% 1389 52.51% /stats/
2 2897 20.29% 731 27.64% /
3 413 2.89% 119 4.50% /stats/usage_201505.html
4 167 1.17% 35 1.32% /gallery/
5 111 0.78% 30 1.13% /test/
6 57 0.40% 30 1.13% /test/zimplit.php
7 28 0.20% 28 1.06% /stats/usage_201310.html\r
8 82 0.57% 26 0.98% /stats/usage_201409.html
9 115 0.81% 19 0.72% /stats/usage_201408.html
10 25 0.18% 18 0.68% /stats/usage_201204.html

Top 30 of 2116 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5131 35.94% - (Direct Request)
2 1237 8.67% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
3 645 4.52% http://helppc-23.com/
4 360 2.52% http://runetki.xyz
5 241 1.69% http://www.freefoodpics.com/\r
6 241 1.69% http://www.global-webcams.com/
7 241 1.69% http://www.mfcprofiles.com/
8 241 1.69% http://www.porn-society.com/\r
9 228 1.60% http://vipremontdom.ru/
10 178 1.25% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
11 169 1.18% https://www.google.com/search
12 120 0.84% http://online-canadian-pharmacy.tk
13 112 0.78% http://imp-mebeli.ru/
14 103 0.72% http://promishlennaya-zona.ru
15 88 0.62% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
16 61 0.43% http://buyedpills2015.com
17 54 0.38% http://xanaxpills.com
18 52 0.36% http://www.xolodremont.ru/
19 50 0.35% http://clomid365.com
20 43 0.30% http://online8pharmacy.com
21 42 0.29% http://cheapaccutanepills.com
22 40 0.28% http://krasivaiaspalna.spbdyet.ru
23 39 0.27% http://freeviagrasamples.tk
24 38 0.27% http://hittadirin.moxo.cz/
25 36 0.25% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
26 34 0.24% http://buyanessaysonline.com
27 34 0.24% http://sammerz.ru
28 32 0.22% http://installment-loans.biz
29 32 0.22% http://levitra-365.com
30 28 0.20% http://kypitspalnu.spbdyet.ru

Top 20 of 150 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.75% http://blogdark.ru/russkie-shlyuxi-obossali-muzhika
2 3 1.75% http://blogdark.ru/russkoe-porno-podglyadyvanie-dushevye-bez-registracii
3 3 1.75% http://strizhkigoda.com/golye-tatarki-v-derevenskoj-bane-foto-eroticheskoe-video
4 2 1.17% aalt.at
5 2 1.17% http://aleks-freeman.ru/domashnee-porno/888-nastya-i-anton-delyatsya-svoim-chastnym-video.html
6 2 1.17% http://aleks-freeman.ru/domashnee-porno/892-paren-perepihnulsya-so-zreloy-uzbechkoy.html
7 2 1.17% http://aleks-freeman.ru/minet/890-horosho-nadaval-v-rot-svoey-zhene.html
8 2 1.17% http://b7i.ru/muzhchiny-v-kolgotkax-chastnoe
9 2 1.17% http://blogdark.ru/iznosilovanie-v-popu-do-slez
10 2 1.17% http://blogdark.ru/seks-s-prostitutkoj-skrytaya-kamera
11 2 1.17% http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete
12 2 1.17% http://blogdark.ru/video-iznasilovanie-ukrainskix-nevest-besplatno
13 2 1.17% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
14 2 1.17% http://newpornotube.ru/nomera-telefonov-devushek-iz-chelnov-dlya-seksa
15 2 1.17% http://newpornotube.ru/www-vuku-ru-porno-sajt
16 2 1.17% http://pizzastolitsa.ru/okej-google-pornuxu-pokazhi
17 2 1.17% http://strizhkigoda.com/analnoe-porno-s-zhirnoj-mamochkoj
18 2 1.17% http://strizhkigoda.com/znakomstva-dlya-seksa-v-simferopole-smotri-porno-roliki-onlajn
19 1 0.58% http://a7n.ru/azarbajzhaniski-parnuxa-glyadet-darom
20 1 0.58% http://a7n.ru/chechency-muzhchiny-porno-foto

Top 15 of 477 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1307 9.16% Java/1.4.1_04
2 964 6.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
3 754 5.28% Java/1.8.0_40
4 370 2.59% Java/1.8.0_25
5 316 2.21% Java/1.7.0_75
6 290 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 241 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.0; +crawl@savetheworldheritage.org)
8 185 1.30% Java/1.7.0_55
9 159 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
10 156 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
11 156 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 156 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 155 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 154 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 153 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Country for May 2015

Top 30 of 56 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2838 19.88% 2243 18.83% 55283 19.26% United States
2 2588 18.13% 2551 21.42% 32013 11.15% Germany
3 2534 17.75% 2272 19.08% 21994 7.66% Russian Federation
4 1417 9.93% 1341 11.26% 27554 9.60% France
5 1154 8.08% 1137 9.55% 28950 10.09% Ukraine
6 1029 7.21% 740 6.21% 39499 13.76% Netherlands
7 808 5.66% 543 4.56% 25946 9.04% Spain
8 453 3.17% 332 2.79% 16673 5.81% Belgium
9 412 2.89% 285 2.39% 7771 2.71% China
10 250 1.75% 18 0.15% 414 0.14% Romania
11 201 1.41% 143 1.20% 6577 2.29% Italy
12 135 0.95% 92 0.77% 6878 2.40% Canada
13 103 0.72% 79 0.66% 2835 0.99% Unresolved/Unknown
14 60 0.42% 58 0.49% 2577 0.90% Great Britain (UK)
15 48 0.34% 48 0.40% 5571 1.94% Belarus
16 48 0.34% 40 0.34% 966 0.34% Poland
17 34 0.24% 10 0.08% 494 0.17% Viet Nam
18 20 0.14% 7 0.06% 70 0.02% Japan
19 20 0.14% 20 0.17% 862 0.30% Turkey
20 15 0.11% 15 0.13% 477 0.17% Venezuela
21 12 0.08% 10 0.08% 83 0.03% Lithuania
22 8 0.06% 8 0.07% 973 0.34% Moldova
23 7 0.05% 7 0.06% 6 0.00% Slovakia
24 6 0.04% 6 0.05% 7 0.00% Argentina
25 6 0.04% 2 0.02% 116 0.04% Iraq
26 6 0.04% 5 0.04% 273 0.10% Taiwan
27 5 0.04% 5 0.04% 50 0.02% Iceland
28 5 0.04% 5 0.04% 50 0.02% Panama
29 5 0.04% 5 0.04% 608 0.21% Saudi Arabia
30 5 0.04% 5 0.04% 50 0.02% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.21