Usage Statistics for www.aalt.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 31052
Total Files 29636
Total Pages 29516
Total Visits 3123
Total KBytes 2333439
Total Unique Sites 816
Total Unique URLs 220
Total Unique Referrers 3056
Total Unique User Agents 436
. Avg Max
Hits per Hour 41 279
Hits per Day 1001 2147
Files per Day 956 2115
Pages per Day 952 2095
Sites per Day 26 92
Visits per Day 100 189
KBytes per Day 75272 167582
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.44% 29636
Code 206 - Partial Content 0.04% 12
Code 301 - Moved Permanently 0.35% 108
Code 302 - Found 2.09% 649
Code 304 - Not Modified 0.24% 73
Code 403 - Forbidden 0.17% 54
Code 404 - Not Found 1.67% 520

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1910 6.15% 1863 6.29% 1853 6.28% 119 3.81% 45 5.51% 109463 4.69%
2 1620 5.22% 1528 5.16% 1555 5.27% 104 3.33% 35 4.29% 93806 4.02%
3 1774 5.71% 1758 5.93% 1741 5.90% 101 3.23% 33 4.04% 153914 6.60%
4 1997 6.43% 1928 6.51% 1904 6.45% 116 3.71% 47 5.76% 167582 7.18%
5 1551 4.99% 1464 4.94% 1452 4.92% 189 6.05% 92 11.27% 118882 5.09%
6 2147 6.91% 2115 7.14% 2095 7.10% 171 5.48% 87 10.66% 101271 4.34%
7 1647 5.30% 1627 5.49% 1632 5.53% 112 3.59% 37 4.53% 120131 5.15%
8 733 2.36% 690 2.33% 678 2.30% 84 2.69% 52 6.37% 40058 1.72%
9 1136 3.66% 1097 3.70% 1097 3.72% 103 3.30% 47 5.76% 58915 2.52%
10 927 2.99% 857 2.89% 871 2.95% 100 3.20% 48 5.88% 59077 2.53%
11 1154 3.72% 1123 3.79% 1121 3.80% 83 2.66% 54 6.62% 113746 4.87%
12 1599 5.15% 1524 5.14% 1531 5.19% 93 2.98% 43 5.27% 133474 5.72%
13 1515 4.88% 1482 5.00% 1462 4.95% 120 3.84% 72 8.82% 124459 5.33%
14 1024 3.30% 953 3.22% 955 3.24% 69 2.21% 31 3.80% 59084 2.53%
15 963 3.10% 918 3.10% 897 3.04% 67 2.15% 45 5.51% 99499 4.26%
16 990 3.19% 918 3.10% 929 3.15% 64 2.05% 36 4.41% 99898 4.28%
17 1164 3.75% 1073 3.62% 1080 3.66% 47 1.50% 34 4.17% 115222 4.94%
18 670 2.16% 652 2.20% 656 2.22% 68 2.18% 28 3.43% 72573 3.11%
19 749 2.41% 731 2.47% 731 2.48% 87 2.79% 41 5.02% 72193 3.09%
20 646 2.08% 625 2.11% 632 2.14% 61 1.95% 35 4.29% 63489 2.72%
21 445 1.43% 423 1.43% 425 1.44% 60 1.92% 40 4.90% 37963 1.63%
22 409 1.32% 387 1.31% 365 1.24% 65 2.08% 36 4.41% 29082 1.25%
23 881 2.84% 718 2.42% 671 2.27% 113 3.62% 41 5.02% 53646 2.30%
24 227 0.73% 215 0.73% 218 0.74% 79 2.53% 30 3.68% 21871 0.94%
25 272 0.88% 256 0.86% 265 0.90% 102 3.27% 45 5.51% 18394 0.79%
26 374 1.20% 319 1.08% 357 1.21% 121 3.87% 52 6.37% 25714 1.10%
27 466 1.50% 449 1.52% 449 1.52% 143 4.58% 60 7.35% 41401 1.77%
28 857 2.76% 782 2.64% 729 2.47% 180 5.76% 78 9.56% 51308 2.20%
29 571 1.84% 549 1.85% 544 1.84% 154 4.93% 69 8.46% 34754 1.49%
30 377 1.21% 366 1.23% 369 1.25% 105 3.36% 47 5.76% 22338 0.96%
31 257 0.83% 246 0.83% 252 0.85% 73 2.34% 31 3.80% 20230 0.87%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 1617 5.21% 47 1484 5.01% 49 1532 5.19% 3427 106229 4.55%
1 44 1366 4.40% 41 1286 4.34% 40 1267 4.29% 3084 95619 4.10%
2 34 1081 3.48% 34 1054 3.56% 34 1056 3.58% 3073 95251 4.08%
3 37 1158 3.73% 36 1128 3.81% 35 1102 3.73% 3049 94505 4.05%
4 35 1102 3.55% 34 1054 3.56% 34 1073 3.64% 2876 89162 3.82%
5 40 1240 3.99% 37 1160 3.91% 37 1158 3.92% 2705 83845 3.59%
6 39 1238 3.99% 37 1167 3.94% 37 1166 3.95% 2578 79925 3.43%
7 45 1400 4.51% 40 1261 4.25% 41 1293 4.38% 3063 94953 4.07%
8 51 1599 5.15% 49 1542 5.20% 49 1530 5.18% 4200 130201 5.58%
9 41 1300 4.19% 41 1272 4.29% 40 1247 4.22% 3086 95666 4.10%
10 36 1134 3.65% 35 1108 3.74% 35 1109 3.76% 2674 82904 3.55%
11 33 1043 3.36% 33 1028 3.47% 32 1022 3.46% 2636 81716 3.50%
12 36 1146 3.69% 35 1115 3.76% 36 1118 3.79% 2614 81047 3.47%
13 49 1529 4.92% 45 1422 4.80% 46 1432 4.85% 3408 105651 4.53%
14 38 1194 3.85% 37 1161 3.92% 36 1139 3.86% 3204 99321 4.26%
15 35 1085 3.49% 32 1011 3.41% 33 1039 3.52% 2590 80276 3.44%
16 33 1052 3.39% 31 964 3.25% 31 974 3.30% 2515 77975 3.34%
17 43 1354 4.36% 41 1290 4.35% 40 1241 4.20% 3365 104302 4.47%
18 41 1293 4.16% 40 1268 4.28% 41 1271 4.31% 3197 99110 4.25%
19 44 1377 4.43% 43 1333 4.50% 41 1287 4.36% 3501 108533 4.65%
20 46 1451 4.67% 44 1391 4.69% 43 1356 4.59% 3715 115162 4.94%
21 48 1510 4.86% 46 1429 4.82% 45 1405 4.76% 3503 108603 4.65%
22 45 1402 4.52% 44 1376 4.64% 43 1355 4.59% 3458 107191 4.59%
23 44 1381 4.45% 42 1332 4.49% 43 1344 4.55% 3751 116291 4.98%

Top 30 of 220 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13945 44.91% 1693473 72.57% /stats/usage_201405.html
2 6805 21.91% 67636 2.90% /stats/
3 2731 8.79% 3282 0.14% /
4 974 3.14% 117656 5.04% /stats/usage_201401.html
5 886 2.85% 101058 4.33% /stats/usage_201412.html
6 812 2.61% 102617 4.40% /stats/usage_201411.html
7 415 1.34% 50357 2.16% /stats/usage_201409.html
8 403 1.30% 49408 2.12% /stats/usage_201408.html
9 341 1.10% 41491 1.78% /stats/usage_201310.html
10 154 0.50% 1224 0.05% /gallery/
11 145 0.47% 17209 0.74% /stats/usage_201204.html
12 120 0.39% 257 0.01% /test/
13 53 0.17% 154 0.01% /test/zimplit.php
14 50 0.16% 26 0.00% /testshop/
15 48 0.15% 33 0.00% /test/Z-pictures/
16 42 0.14% 5014 0.21% /stats/usage_201402.html
17 40 0.13% 4578 0.20% /stats/usage_201403.html
18 38 0.12% 33 0.00% /test/Z-scripts/
19 38 0.12% 1 0.00% /test/alt.html
20 38 0.12% 0 0.00% /test/security.php
21 37 0.12% 4352 0.19% /stats/usage_201404.html
22 37 0.12% 25 0.00% /test/Z-files/
23 36 0.12% 4322 0.19% /stats/usage_201406.html
24 36 0.12% 4435 0.19% /stats/usage_201410.html
25 35 0.11% 4136 0.18% /stats/usage_201407.html
26 31 0.10% 84 0.00% /stats/usage.png
27 31 0.10% 3 0.00% /test/Zsettings.js
28 29 0.09% 121 0.01% /stats/daily_usage_201401.png
29 28 0.09% 154 0.01% /stats/ctry_usage_201401.png
30 28 0.09% 151 0.01% /stats/ctry_usage_201404.png

Top 10 of 220 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13945 44.91% 1693473 72.57% /stats/usage_201405.html
2 974 3.14% 117656 5.04% /stats/usage_201401.html
3 812 2.61% 102617 4.40% /stats/usage_201411.html
4 886 2.85% 101058 4.33% /stats/usage_201412.html
5 6805 21.91% 67636 2.90% /stats/
6 415 1.34% 50357 2.16% /stats/usage_201409.html
7 403 1.30% 49408 2.12% /stats/usage_201408.html
8 341 1.10% 41491 1.78% /stats/usage_201310.html
9 145 0.47% 17209 0.74% /stats/usage_201204.html
10 42 0.14% 5014 0.21% /stats/usage_201402.html

Top 10 of 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2731 8.79% 1048 34.76% /
2 6805 21.91% 370 12.27% /stats/
3 13945 44.91% 326 10.81% /stats/usage_201405.html
4 886 2.85% 314 10.41% /stats/usage_201412.html
5 974 3.14% 194 6.43% /stats/usage_201401.html
6 812 2.61% 144 4.78% /stats/usage_201411.html
7 341 1.10% 103 3.42% /stats/usage_201310.html
8 415 1.34% 63 2.09% /stats/usage_201409.html
9 154 0.50% 62 2.06% /gallery/
10 120 0.39% 62 2.06% /test/

Top 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2731 8.79% 1025 33.82% /
2 6805 21.91% 365 12.04% /stats/
3 13945 44.91% 325 10.72% /stats/usage_201405.html
4 886 2.85% 315 10.39% /stats/usage_201412.html
5 974 3.14% 192 6.33% /stats/usage_201401.html
6 812 2.61% 144 4.75% /stats/usage_201411.html
7 341 1.10% 102 3.37% /stats/usage_201310.html
8 415 1.34% 63 2.08% /stats/usage_201409.html
9 154 0.50% 62 2.05% /gallery/
10 120 0.39% 62 2.05% /test/

Top 30 of 3056 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3929 12.65% - (Direct Request)
2 428 1.38% http://alcoholism.spbdyet.ru
3 388 1.25% http://www.paygreendayloans.com/
4 360 1.16% https://putin.moykrest.ru
5 333 1.07% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 291 0.94% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
7 270 0.87% http://mchat.wc.lt
8 265 0.85% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
9 252 0.81% https://www.google.com/search
10 240 0.77% http://gravatar.com/beabathiparcyre
11 240 0.77% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
12 228 0.73% http://iphone-6.moykrest.ru
13 224 0.72% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
14 212 0.68% http://shop.spbdyet.ru/
15 204 0.66% http://fbmessenger.afdfloral.com
16 204 0.66% http://videostripe.afdfloral.com
17 192 0.62% http://zesei.info/buy-clomid-online/
18 190 0.61% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
19 170 0.55% http://sycellphone.blogspot.com
20 168 0.54% https://twitter.com/esif22
21 156 0.50% http://forskolin.paydayshop.biz/
22 156 0.50% https://vk.com/page-74059968_48349947
23 153 0.49% http://www.gorodservis.ru
24 140 0.45% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
25 140 0.45% http://www.netvibes.com/hydrocodone
26 136 0.44% http://incity.afdfloral.com/
27 135 0.43% http://greensbean.blogspot.com
28 117 0.38% http://dressirovkacobak.ru
29 72 0.23% http://mylove.spbdyet.ru
30 69 0.22% http://fr.newjornal.ru

Top 20 of 260 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.76% aalt.at
2 2 0.76% http://carvibor.ru/seks-s-seksmashinami-hd
3 2 0.76% http://newpornotube.ru/smotret-kino-novinki-2014-porno/
4 1 0.38% http://asadv.ru/
5 1 0.38% http://asadv.ru/parnushka-porno-dlya-moblne
6 1 0.38% http://b-gs.ru
7 1 0.38% http://b-gs.ru/dlinnonogaya-krasotka-drochit-v-posteli-pizdu
8 1 0.38% http://b-gs.ru/grudastye-pyanye-krasavicy-ebutsya-vo-vse-shheli
9 1 0.38% http://b-gs.ru/konchil-v-kisku-video-molodoj-bryunetochke
10 1 0.38% http://b7i.ru/blondinku-ebut-vo-vse-dyry-i-konchayut-v-rot
11 1 0.38% http://b7i.ru/doktor-v-kladovoj-ebet-studentku
12 1 0.38% http://b7i.ru/laura-angel-seks-igrushki-porno-onlajn
13 1 0.38% http://b7i.ru/minet-i-analnyj-seks-vtroyom
14 1 0.38% http://b7i.ru/molodaya-bryunetka-v-chernyx-chulkax-traxaet-sebya-v-oba-otverstiya
15 1 0.38% http://b7i.ru/molodye-russkie-lizbiyanki-izdevalki
16 1 0.38% http://b7i.ru/on-ee-traxaet-ona-zapixnula-palec-emu-v-zad
17 1 0.38% http://b7i.ru/paren-s-molodoj-devushkoj-zanimayutsya-seksom-na-divane
18 1 0.38% http://b7i.ru/pervyj-raz-yunoj-devstvennicy
19 1 0.38% http://b7i.ru/traxnul-podrugu-zheny-kogda-ona-spala
20 1 0.38% http://b7i.ru/zrelaya-blondinka-poluchaet-orgazm-ot-vaginalnogo-fistinga-posle-truxa

Top 15 of 436 Total User Agents
# Hits User Agent
1 844 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 483 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
3 476 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 472 1.52% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
5 468 1.51% Java/1.8.0_25
6 466 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 464 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
8 464 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
9 457 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 453 1.46% Java/1.7.0_65
11 448 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
12 447 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 445 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 443 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 437 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for December 2014

Top 30 of 45 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13912 44.80% 13912 46.94% 1689466 72.40% Latvia
2 6009 19.35% 5859 19.77% 119726 5.13% France
3 4344 13.99% 4153 14.01% 152464 6.53% Russian Federation
4 2052 6.61% 2013 6.79% 113897 4.88% Ukraine
5 1244 4.01% 1129 3.81% 114986 4.93% Germany
6 1069 3.44% 799 2.70% 29398 1.26% United States
7 853 2.75% 694 2.34% 53808 2.31% Netherlands
8 588 1.89% 410 1.38% 19847 0.85% China
9 163 0.52% 107 0.36% 5026 0.22% Spain
10 162 0.52% 111 0.37% 5185 0.22% Italy
11 155 0.50% 104 0.35% 4920 0.21% Hungary
12 100 0.32% 84 0.28% 6855 0.29% Israel
13 80 0.26% 75 0.25% 3622 0.16% Romania
14 63 0.20% 49 0.17% 4834 0.21% Venezuela
15 58 0.19% 34 0.11% 1240 0.05% Unresolved/Unknown
16 35 0.11% 1 0.00% 127 0.01% Japan
17 26 0.08% 2 0.01% 20 0.00% Moldova
18 17 0.05% 17 0.06% 1876 0.08% Taiwan
19 17 0.05% 12 0.04% 222 0.01% Viet Nam
20 16 0.05% 10 0.03% 133 0.01% Poland
21 11 0.04% 10 0.03% 1207 0.05% Canada
22 9 0.03% 8 0.03% 452 0.02% Czech Republic
23 9 0.03% 9 0.03% 259 0.01% Slovakia
24 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
25 6 0.02% 6 0.02% 758 0.03% Ireland
26 6 0.02% 5 0.02% 308 0.01% Sweden
27 5 0.02% 4 0.01% 352 0.02% Great Britain (UK)
28 5 0.02% 4 0.01% 476 0.02% Iraq
29 5 0.02% 4 0.01% 366 0.02% Kazakhstan
30 4 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.21