Usage Statistics for www.aalt.at

Summary Period: November 2014
Generated 01-Dec-2014 04:53 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 29795
Total Files 27374
Total Pages 26863
Total Visits 2963
Total KBytes 1083765
Total Unique Sites 747
Total Unique URLs 289
Total Unique Referrers 1954
Total Unique User Agents 683
. Avg Max
Hits per Hour 41 324
Hits per Day 993 1970
Files per Day 912 1894
Pages per Day 895 1907
Sites per Day 24 106
Visits per Day 98 196
KBytes per Day 36125 132894
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.87% 27374
Code 206 - Partial Content 0.02% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.66% 197
Code 302 - Found 3.75% 1117
Code 304 - Not Modified 0.47% 140
Code 403 - Forbidden 0.08% 23
Code 404 - Not Found 3.15% 939

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 891 2.99% 823 3.01% 841 3.13% 128 4.32% 47 6.29% 37651 3.47%
2 616 2.07% 498 1.82% 513 1.91% 71 2.40% 42 5.62% 7501 0.69%
3 991 3.33% 913 3.34% 906 3.37% 112 3.78% 60 8.03% 15004 1.38%
4 1231 4.13% 1061 3.88% 1053 3.92% 90 3.04% 43 5.76% 31153 2.87%
5 1131 3.80% 1016 3.71% 1003 3.73% 97 3.27% 51 6.83% 18841 1.74%
6 765 2.57% 684 2.50% 666 2.48% 75 2.53% 54 7.23% 24241 2.24%
7 1212 4.07% 1147 4.19% 1150 4.28% 77 2.60% 59 7.90% 38084 3.51%
8 715 2.40% 648 2.37% 631 2.35% 156 5.26% 85 11.38% 31300 2.89%
9 461 1.55% 414 1.51% 396 1.47% 93 3.14% 37 4.95% 23263 2.15%
10 607 2.04% 503 1.84% 477 1.78% 133 4.49% 55 7.36% 32126 2.96%
11 737 2.47% 626 2.29% 638 2.38% 129 4.35% 50 6.69% 30412 2.81%
12 993 3.33% 919 3.36% 932 3.47% 79 2.67% 32 4.28% 19243 1.78%
13 336 1.13% 311 1.14% 310 1.15% 59 1.99% 35 4.69% 2115 0.20%
14 200 0.67% 154 0.56% 164 0.61% 49 1.65% 33 4.42% 1557 0.14%
15 1302 4.37% 1195 4.37% 850 3.16% 69 2.33% 47 6.29% 19811 1.83%
16 1080 3.62% 917 3.35% 872 3.25% 94 3.17% 66 8.84% 21194 1.96%
17 635 2.13% 584 2.13% 578 2.15% 76 2.56% 35 4.69% 9907 0.91%
18 868 2.91% 834 3.05% 840 3.13% 70 2.36% 44 5.89% 9253 0.85%
19 564 1.89% 534 1.95% 512 1.91% 68 2.29% 35 4.69% 9267 0.86%
20 1291 4.33% 1158 4.23% 1176 4.38% 85 2.87% 43 5.76% 71665 6.61%
21 1594 5.35% 1557 5.69% 1533 5.71% 128 4.32% 47 6.29% 101831 9.40%
22 1169 3.92% 1091 3.99% 1072 3.99% 108 3.64% 35 4.69% 34265 3.16%
23 1165 3.91% 1077 3.93% 1102 4.10% 83 2.80% 41 5.49% 28820 2.66%
24 884 2.97% 843 3.08% 821 3.06% 81 2.73% 33 4.42% 28355 2.62%
25 869 2.92% 832 3.04% 838 3.12% 87 2.94% 41 5.49% 29382 2.71%
26 1314 4.41% 1219 4.45% 1163 4.33% 112 3.78% 63 8.43% 35186 3.25%
27 1614 5.42% 1529 5.59% 1514 5.64% 196 6.61% 106 14.19% 70361 6.49%
28 1656 5.56% 1532 5.60% 1535 5.71% 135 4.56% 40 5.35% 92619 8.55%
29 934 3.13% 861 3.15% 870 3.24% 158 5.33% 61 8.17% 76463 7.06%
30 1970 6.61% 1894 6.92% 1907 7.10% 100 3.37% 45 6.02% 132894 12.26%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 1534 5.15% 45 1356 4.95% 44 1330 4.95% 1571 47121 4.35%
1 46 1403 4.71% 42 1272 4.65% 42 1274 4.74% 1534 46006 4.24%
2 41 1257 4.22% 36 1109 4.05% 37 1112 4.14% 1564 46928 4.33%
3 34 1036 3.48% 32 982 3.59% 32 980 3.65% 1277 38323 3.54%
4 33 1017 3.41% 32 988 3.61% 33 992 3.69% 1226 36767 3.39%
5 31 949 3.19% 30 903 3.30% 30 910 3.39% 1327 39806 3.67%
6 33 992 3.33% 32 966 3.53% 31 941 3.50% 1634 49032 4.52%
7 36 1090 3.66% 33 994 3.63% 33 1000 3.72% 1476 44293 4.09%
8 35 1055 3.54% 32 978 3.57% 32 976 3.63% 1309 39269 3.62%
9 33 1018 3.42% 30 925 3.38% 31 959 3.57% 1106 33166 3.06%
10 32 987 3.31% 31 945 3.45% 32 960 3.57% 1049 31467 2.90%
11 60 1814 6.09% 52 1573 5.75% 47 1410 5.25% 1665 49947 4.61%
12 42 1265 4.25% 40 1217 4.45% 32 986 3.67% 1340 40200 3.71%
13 42 1276 4.28% 40 1213 4.43% 39 1197 4.46% 1680 50391 4.65%
14 52 1573 5.28% 46 1388 5.07% 46 1383 5.15% 2022 60656 5.60%
15 36 1094 3.67% 34 1032 3.77% 34 1047 3.90% 1460 43787 4.04%
16 36 1106 3.71% 35 1052 3.84% 34 1041 3.88% 1475 44263 4.08%
17 40 1224 4.11% 37 1122 4.10% 36 1103 4.11% 1607 48215 4.45%
18 36 1089 3.65% 33 995 3.63% 33 1014 3.77% 1403 42103 3.88%
19 43 1298 4.36% 38 1147 4.19% 38 1154 4.30% 1453 43590 4.02%
20 44 1328 4.46% 39 1186 4.33% 39 1195 4.45% 1594 47821 4.41%
21 44 1335 4.48% 41 1238 4.52% 39 1196 4.45% 1718 51553 4.76%
22 60 1800 6.04% 54 1637 5.98% 51 1552 5.78% 2218 66539 6.14%
23 41 1255 4.21% 38 1156 4.22% 38 1151 4.28% 1417 42522 3.92%

Top 30 of 289 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13135 44.08% 130664 12.06% /stats/
2 3828 12.85% 4393 0.41% /
3 1864 6.26% 226242 20.88% /stats/usage_201405.html
4 1787 6.00% 217313 20.05% /stats/usage_201310.html
5 1161 3.90% 140124 12.93% /stats/usage_201401.html
6 924 3.10% 112391 10.37% /stats/usage_201409.html
7 729 2.45% 89375 8.25% /stats/usage_201408.html
8 236 0.79% 27406 2.53% /stats/usage_201411.html
9 227 0.76% 1609 0.15% /gallery/
10 191 0.64% 409 0.04% /test/
11 112 0.38% 98 0.01% /test/Z-scripts/
12 92 0.31% 62 0.01% /test/Z-files/
13 88 0.30% 60 0.01% /test/Z-pictures/
14 76 0.26% 222 0.02% /test/zimplit.php
15 63 0.21% 0 0.00% /test/security.php
16 62 0.21% 7401 0.68% /stats/usage_201402.html
17 62 0.21% 7375 0.68% /stats/usage_201404.html
18 62 0.21% 2 0.00% /test/alt.html
19 61 0.20% 6988 0.64% /stats/usage_201403.html
20 61 0.20% 31 0.00% /testshop/
21 59 0.20% 6935 0.64% /stats/usage_201407.html
22 59 0.20% 7476 0.69% /stats/usage_201410.html
23 57 0.19% 6687 0.62% /stats/usage_201312.html
24 56 0.19% 6604 0.61% /stats/usage_201406.html
25 56 0.19% 5 0.00% /test/Zsettings.js
26 51 0.17% 140 0.01% /stats/usage.png
27 49 0.16% 195 0.02% /stats/daily_usage_201312.png
28 48 0.16% 264 0.02% /stats/ctry_usage_201312.png
29 45 0.15% 188 0.02% /stats/daily_usage_201401.png
30 44 0.15% 242 0.02% /stats/ctry_usage_201401.png

Top 10 of 289 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1864 6.26% 226242 20.88% /stats/usage_201405.html
2 1787 6.00% 217313 20.05% /stats/usage_201310.html
3 1161 3.90% 140124 12.93% /stats/usage_201401.html
4 13135 44.08% 130664 12.06% /stats/
5 924 3.10% 112391 10.37% /stats/usage_201409.html
6 729 2.45% 89375 8.25% /stats/usage_201408.html
7 236 0.79% 27406 2.53% /stats/usage_201411.html
8 59 0.20% 7476 0.69% /stats/usage_201410.html
9 62 0.21% 7401 0.68% /stats/usage_201402.html
10 62 0.21% 7375 0.68% /stats/usage_201404.html

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3828 12.85% 1045 37.20% /
2 924 3.10% 333 11.85% /stats/usage_201409.html
3 1787 6.00% 315 11.21% /stats/usage_201310.html
4 13135 44.08% 308 10.96% /stats/
5 236 0.79% 152 5.41% /stats/usage_201411.html
6 227 0.76% 87 3.10% /gallery/
7 191 0.64% 73 2.60% /test/
8 92 0.31% 42 1.50% /test/Z-files/
9 112 0.38% 40 1.42% /test/Z-scripts/
10 88 0.30% 34 1.21% /test/Z-pictures/

Top 10 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3828 12.85% 1007 35.75% /
2 924 3.10% 333 11.82% /stats/usage_201409.html
3 1787 6.00% 315 11.18% /stats/usage_201310.html
4 13135 44.08% 303 10.76% /stats/
5 236 0.79% 153 5.43% /stats/usage_201411.html
6 191 0.64% 85 3.02% /test/
7 227 0.76% 79 2.80% /gallery/
8 112 0.38% 46 1.63% /test/Z-scripts/
9 76 0.26% 46 1.63% /test/zimplit.php
10 88 0.30% 44 1.56% /test/Z-pictures/

Top 30 of 1954 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6058 20.33% - (Direct Request)
2 1011 3.39% https://twitter.com/esif22
3 787 2.64% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 692 2.32% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 640 2.15% http://iphone-6.moykrest.ru
6 600 2.01% http://shop.spbdyet.ru/
7 512 1.72% http://steroide-kaufen24.de
8 495 1.66% http://zerosmoke.kupistar.ru
9 490 1.64% http://cabrio24.blogspot.com
10 444 1.49% https://putin.moykrest.ru
11 386 1.30% http://kognitariatwaw.pl
12 380 1.28% http://komfortmax-188.sellsale.ru
13 375 1.26% http://telesales158.blogspot.com
14 356 1.19% http://incity.afdfloral.com/
15 355 1.19% http://way-tow-car.blogspot.com
16 325 1.09% http://autowindsh.blogspot.com
17 310 1.04% http://cars454.blogspot.com
18 248 0.83% http://e-anabolika365.de
19 225 0.76% http://garmanj.blogspot.com
20 225 0.76% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
21 210 0.70% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
22 205 0.69% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
23 192 0.64% http://my-lib.net
24 185 0.62% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
25 150 0.50% http://blapaint.blogspot.com
26 145 0.49% http://darneo.a0001.net
27 145 0.49% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
28 143 0.48% https://www.google.com/search
29 141 0.47% http://www.xolodremont.ru/
30 140 0.47% http://topra67.blogspot.com

Top 20 of 143 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.70% http://autovim.ru/kak-moloduyu-devushku-na-poili-i-znosilovali-ee
2 1 0.70% http://b-gs.ru/babe-drochat-zhopu-samotykom-a-potom-ona-soset-i-traxaetsya
3 1 0.70% http://b-gs.ru/brutalnyj-anal-v-klinike-so-smachnoj-suchkoj
4 1 0.70% http://b-gs.ru/pyanaya-zrelaya-baba-ebetsya-s-pylkim-poklonnikom
5 1 0.70% http://b-gs.ru/simpatyazhka-masterski-soset-dlinnyj-chlen-parnya
6 1 0.70% http://baseclimbing.ru/seks-s-podruzhkoj
7 1 0.70% http://blogdark.ru/devushku-nasiluet-v-dushe-ona-krichit-ot-boli
8 1 0.70% http://blogdark.ru/polnenkuyu-privlekatelnuyu-telochku-ebut-pryamo-v-anus
9 1 0.70% http://blogdark.ru/russkoe-v-gostyax-u-druga-s-zhenoj
10 1 0.70% http://blogdark.ru/seksualnuyu-devushku-nasilno-traxaet
11 1 0.70% http://blogdark.ru/syn-prinudil-mat-otsosat
12 1 0.70% http://blogdark.ru/telki-tolpoj-zastovlyayut-lizat
13 1 0.70% http://blogdark.ru/v-vannoj-moet-pisyu-incest
14 1 0.70% http://blogdark.ru/zapretnoe-malenkie-devochku-zastavili-traxatsya
15 1 0.70% http://blogdark.ru/zhena-pojmala-muzha-i-prisoedenilas
16 1 0.70% http://blogdark.ru/zrelaya-zastavila-lizat-svoyo-ochko
17 1 0.70% http://brunse.ru/muzha-otymeli-v-popu-na-glazax-zheny
18 1 0.70% http://brunse.ru/pristayut-muzhiki-v-obshhestvennom-transporte
19 1 0.70% http://brunse.ru/seks-v-spalne
20 1 0.70% http://brunse.ru/smotret-kak-muzh-traxaet-tyoshu-a-zhena-zastala

Top 15 of 683 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1909 6.41% Java/1.4.1_04
2 1791 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 1430 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 957 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 957 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 955 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 952 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 949 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 945 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 922 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
11 914 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
12 914 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 908 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 907 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
15 902 3.03% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17

Usage by Country for November 2014

Top 30 of 36 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9813 32.94% 9560 34.92% 213375 19.69% Russian Federation
2 6749 22.65% 6614 24.16% 149399 13.79% France
3 3516 11.80% 2898 10.59% 63591 5.87% United States
4 1949 6.54% 1896 6.93% 110457 10.19% Ukraine
5 1801 6.04% 1801 6.58% 218712 20.18% Latvia
6 1135 3.81% 1071 3.91% 116559 10.76% Great Britain (UK)
7 818 2.75% 403 1.47% 18651 1.72% Germany
8 611 2.05% 382 1.40% 16223 1.50% Netherlands
9 573 1.92% 402 1.47% 18513 1.71% Malaysia
10 512 1.72% 460 1.68% 46749 4.31% Sweden
11 507 1.70% 457 1.67% 7925 0.73% Israel
12 436 1.46% 281 1.03% 5921 0.55% China
13 375 1.26% 374 1.37% 45386 4.19% Poland
14 233 0.78% 150 0.55% 6171 0.57% Unresolved/Unknown
15 174 0.58% 117 0.43% 5083 0.47% Hungary
16 172 0.58% 172 0.63% 20928 1.93% Argentina
17 143 0.48% 132 0.48% 6915 0.64% Spain
18 129 0.43% 91 0.33% 4858 0.45% Italy
19 31 0.10% 31 0.11% 3771 0.35% Portugal
20 22 0.07% 21 0.08% 166 0.02% Venezuela
21 22 0.07% 14 0.05% 344 0.03% Viet Nam
22 21 0.07% 12 0.04% 494 0.05% Canada
23 17 0.06% 17 0.06% 2068 0.19% Greece
24 11 0.04% 3 0.01% 261 0.02% Japan
25 4 0.01% 4 0.01% 460 0.04% Ireland
26 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
27 3 0.01% 3 0.01% 365 0.03% Switzerland
28 3 0.01% 3 0.01% 5 0.00% European Union
29 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Brazil
30 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.21